Non sei ancora registrato?  Fallo ora!
CERCA  

Velnio nuotaka


Folk/Rock 2000

by Viaceslavas Ganelinas

BRANI:

Preliudas danguje Angelø sukilimas Dievas iðtremia sukilusius angelus þemën Kipðas Pinèius iðlenda ið vandenø Baltaragis pagauna Pinèiukà Baltaragis siûlo kipðui tarnystæ Pinèiukas suka malûno ratus Marcelë Sandëris tarp þmogaus ir velnio Vestuvës. Urðulës burtai Baltaragio ir Marcelës laimë Baltaragio arija Jurga auga Pinèiuko burtai Girdvainis vaþiuoja Jurgai pirðtis Pinèiuko burtai paklaidina pirðlius Kipðas reikalauja nuotakos Uþ velnio tekinama Urðulë prakeikia Baltaragá Pinèiukas vaþiuoja pirðtis Kipðo ir Urðulës vestuvës Pinèiaus ir ûkininko ginèas dël "nuotakos" Urðulës arija Girdvainis atvaþiuoja á turgø Jurgos arija. Urðulës perspëjimai Jurga erzina Girdvainá Raupys bando pavogti Girdvainio arklius Pinèiukas stebi Jurgà, besimaudanèià eþere Kipðo burtai Girdvainis vël nesëkmingai vaþiuoja pirðtis Jurgos ir tëvo rauda Pinèiukas "perka" Raupio sielà Pirðlys Anupras uþkeikia arklius Girdvainis su pirðliu áveikia velnio burtus Raupys linksminasi Pinèiuko rauda Naujas velnio ir Raupio sandëris Laimingos Jurgos ir Girdvainio meilës akimirkos Arkliø vagystë Baltaragis ir Jurga aprauda savo likimà Girdvainis ieðko savøjø þirgø. Girdvainio arija Anupras "veja velnià" Jurgos klejonës Anupro paguodos daina Urðulë pasakoja Girdvainiui apie arkliø vagystæ Pinèius ir Raupys pirtyje Pinèiuko gaudymas ir galabijimas Finalas

CDDB: 91113f2f

Jurgos arija iš miuziklo "Velnio nuotaka" (V. Ganelinas)


Jurgos arija iš miuziklo "Velnio nuotaka" (V. Ganelinas)

V. Ganelino Jurgos arija iš miuziklo "Velnio nuotaka". Atlieka Agnė Uldinskaitė, akompanuoja Birutė Pavalkienė.


Velnio nuotaka


Folk/Rock 2000


Velnio nuotaka


Folk/Rock 2000